NAGRADNA IGRA Dermoemon (žreb 21.12.2021)
(v nadaljevanju: pravila)

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator in izvajalec nagradne igre ‘NAGRADNA IGRA’ je Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 16 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 16 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre. V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno izkazuje starost nad 18 let), organizator in izvajalec ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe v nagradni igri. V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano soglasje za prevzem nagrade ter pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 16. 12. 2021 do vključno 20. 12. 2021 do 23:00. V torek 21. 12. 2021 bo izvedeno žrebanje, nagrajenci bodo razglašeni v objavi.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegove blagovne znamke Enemon in Dermoemon.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV
V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre pod objavo zapiše pravilni odgovor na nagradno vprašanje, v objavi označi 2 prijatelja in objavo deli. Izbor nagrajencev (3) se opravi z naključnim žrebom v prostorih organizatorja. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Enemon.

6. NAGRADE
V nagradnem skladu so tri (3) nagrade. Prva nagrada vsebuje ”Kopel tropska pravljica in masaža kokosovo doživetje z večerjo za 2 osebi v Termani Laško” in škatlico Dermoemona. Druga nagrada vsebuje ”Nega obraza z globinskim čiščenjem – Decleor” in škatlico Dermoemona. Tretja nagrada vsebuje 3 škatlice Dermoemona. Prvi dve nagradi presegata obdavčene vrednosti. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Nagrada je odposlana v roku 30 dneh od prejema podatkov za dostavo nagrade s strani nagrajenca.

7. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:- je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki- je bil izbran v skladu s temi pravili- je podal svoj naslov in ostale potrebne podatke, da se mu nagrada lahko pošlje. O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni pod svojimi komentarji. V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi ne javi v zasebno sporočilo na Enemon Facebook profilu, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Nagradni sklad zajema dve nagradi, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, zato sta prva nagrajence dolžna sporočiti svoje davčne številke organizatorju.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov prebivališča, da bo nagrada sploh lahko poslana. V kolikor nagrajenec tega podatke ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi v Enemonu dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v Enemonu in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne pošljejo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence poslanih nagrad. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od nagrajenca prejeti dodatno privolitev za to. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej razpošiljanje nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@enemon.si, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

11. KONČNE DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani Enemon. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Enemon.

Objavljeno, 15. 12. 2021 v Ljubljani