VELIKA BARIEMON NAGRADNA IGRA (žreb 27.12.2023)
(v nadaljevanju: »pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri«)

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator in izvajalec nagradne igre ‘VELIKA BARIEMON NAGRADNA IGRA’ (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV SI 37638343 (v nadaljevanju: »organizator«).

 1. POSREDOVANJE PODATKOV

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@enemon.si. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana z Meta Platforms kot podjetjem.

 1. PRIVOLITEV

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi v celoti seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

 1. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Bariemon, ki jih proizvaja in trži Jata Emona d.o.o., Ljubljana, na področju Republike Slovenije.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 01. 12. 2023 do vključno 25.12.2023 do 23:59. V sredo 27.12.2023 bo izvedeno žrebanje, nagrajenci bodo razglašeni na https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/.

 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 16 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 18 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš, skrbnik oz. zakoniti zastopnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre. V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno izkazuje starost nad 18 let), organizator in izvajalec ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe v nagradni igri. V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano soglasje za prevzem nagrade ter pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@enemon.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri v času trajanja nagradne igre se lahko sodeluje na način:

Na spletni strani https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/ najkasneje do 25. 12. 2023 do 23:59 vpišite svoje osebne podatke in se strinjajte s pogoji sodelovanja v nagradni igri. Udeleženec v času trajanja nagradne igre na spletnem naslovu https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/ v spletni obrazec vpiše svoje podatke (ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov). S klikom na »S prijavo potrjujem in sprejemam pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila zasebnosti, ter uporabo mojih osebnih podatkov skladno z določbami kot izhajajo iz pravil.« in »Oddaj« udeleženec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/ na Pravili in pogoji nagradne igre. Vsi pravočasno poslani obrazci bodo vključeni v žrebanje. Prepovedana je kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v trajanju nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik ter drugi načini zlorabe, ki jih kot takšne določi organizator nagradne igre.

V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Število sodelovanj v nagradni igri je omejeno na enkrat (1x) v trajanju nagradne igre.

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Izbor štiriindvajset (24) nagrajencev se opravi z naključnim žrebom v prostorih organizatorja. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Enemon na povezavi https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/. Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v zasedbi Natalije Petkovšek in Silvije Korpes Bec dne 27.12.2023 naključno izžrebala štiriindvajset (24) nagrajencev. Prejemnike nagrad se izžreba izmed vseh sodelujočih udeležencev, z naključnim algoritmom. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani obeh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 1. NAGRADE

V nagradnem skladu je štiriindvajset (24) nagrad –  Bariemon multivitamini – tablete po bariatrični operaciji v vrednosti 22,90 eur. Skupna vrednost nagradnega sklada je 549,6 EUR z DDV. Zgoraj navedeni nagradni sklad bo podeljen v okviru enega zaključnega žrebanja. Nagrade ne presegajo obdavčene vrednosti. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Nagrada je odposlana v roku 30 dni od prejema podatkov za dostavo nagrade s strani nagrajenca, po pošti.

 1. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 7. točki,

– je bil izbran v skladu s temi pravili,

– je podal svoj naslov in ostale potrebne podatke, da se mu nagrada lahko pošlje (ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov).

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci v roku do deset (10) dni po opravljenem žrebanju obveščeni na povezavi https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/ in z obvestilom po elektronski pošti. V primeru, da se nagrajenec v roku pet (5) dni od prejema obvestila o nagradi ne javi na elektronski naslov info@enemon.si, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka podeljevanja nagrad, o čemer se prejemnike nagrad obvesti preko spletne strani https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/. Stroške dostave nagrad darilnih bonov krije organizator. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 1. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

 1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Nagradni sklad ne zajema nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, zato nagrajenec ni dolžan sporočiti svoje davčne številke organizatorju.

 1. IZKJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več identitetami). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru suma na goljufijo ali zlorabo platforme ali pravil in pogojev nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli nagrajencu po svojem izboru oz. ponovnem naključnem izboru nagrajencev. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV UDELEŽENCA

Nagrajenec nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte, da bo nagrada sploh lahko poslana. Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre, organizator zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za izvedbo nagradne igre in promocijske namene v skladu s Pravili in Pogoji sodelovanja. Organizator bo prejete podatke uporabil za pošiljanje nagrade in promocijske namene. Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da organizatorju po elektronski pošti pošlje zahtevo na info@enemon.si. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek nagrajenca) na strani https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence poslanih nagrad. Podatke bo organizator ohranil v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi pri organizatorju dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega trženjskega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če organizator osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja. Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili in pogoji sodelovanja, razen če zakon ne določa drugače. Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri. Če udeleženec v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@enemon.si, po pošti na naslov sedeža organizatorja oziroma se ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu. Organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve. Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih in Pogojih sodelovanja, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi. Več podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov – Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in neposredno trženje na povezavi: enemon.si/soglasje-za-obdelavo-osebnih-podatkov-in-neposredno-trzenje/

 1. REŠEVANJE SPOROV

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani Enemon na povezavi https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani Enemon na povezavi https://enemon.si/velika-bariemon-nagradna-igra/.

 

Objavljeno, 01.12.2023 v Ljubljani