Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in neposredno trženje

S prijavo in posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo JATA EMONA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: družba), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene izvedbe nagradne igre, za poizvedbe oz. vprašanja, odgovore ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). Družba JATA EMONA d.o.o. pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Uradni list RS, št. 163/22) ter v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, v nadaljevanju tudi “GDPR”).

Nadalje soglašam, da družba JATA EMONA d.o.o. obdeluje in uporablja moje osebne in druge podatke za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe same ali njenih hčerinskih družb. Izrecno soglašam z obdelavo mojih podatkov s strani družbe JATA EMONA d.o.o. in njenih hčerinskih družb ter izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja družbe JATA EMONA d.o.o. in njenih hčerinskih družb (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo, ipd.).

Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave na naslov JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@enemon.si. Seznanjen sem, da bo družba JATA EMONA d.o.o. oz. njene hčerinske družbe z odjavo prenehale uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh morebitnih tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe JATA EMONA d.o.o. in njenih hčerinskih družb kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani družbe JATA EMONA d.o.o. ali njenih hčerinskih družb oziroma s posredovanjem pisne izjave na naslov JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana oz. predhodno navedeni elektronski naslov. Seznanjen sem, da bo družba JATA EMONA d.o.o. oz. njene hčerinske družbe z mojo odjavo od tržnih e-sporočil prenehata uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe družba JATA EMONA d.o.o. oz. njenih hčerinskih družb pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in obdelujejo oz. uporabljajo družba JATA EMONA d.o.o. oz. njene hčerinske družbe vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi vsaka v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Obdelava podatkov temelji na mojem soglasju (6. člen, 1. odstavek Splošne uredbe o varstvu podatkov). S prijavo potrjujem resničnost posredovanih osebnih podatkov in potrjujem, da sem seznanjen/a s svojimi pravicami.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov: JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana, matična številka: 2249499000, davčna številka: 37638343.

Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation, »GDPR«) ali za namene neposrednega trženja. Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne. Omejene so z veljavno zakonodajo in jih moramo izpolniti v določenih primerih. V primeru, da želite uveljaviti svoje zgoraj navedene pravice, nas obvestite na naslov JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana.